.: اخبار VGP:. | ویتنام در کنفرانس طرفین کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد قانون دریا در سال 1982 شرکت می کند.