.: اخبار VGP:. | ویتنام خواستار کمک بین المللی برای مقابله با چالش های بشردوستانه در سودان جنوبی است