.: اخبار VGP:. | ویتنام خواستار محدودیت استفاده از زور علیه غیرنظامیان در کرانه باختری شده است