.: اخبار VGP:. | ویتنام خواستار دولتی است که بتواند اصلاحات لازم را در لبنان انجام دهد