.: اخبار VGP:. | ویتنام خواستار تلاش برای رفع چالش های اقتصادی و بشردوستانه در لیبی است