.: اخبار VGP:. | ویتنام خواستار تقویت گفتگو و هماهنگی بین المللی درباره سوریه است