.: اخبار VGP:. | ویتنام خواستار افزایش حفاظت از غیرنظامیان در غرب آفریقا و منطقه ساحل است