.: اخبار VGP:. | ویتنام خواستار ادامه حمایت از روند سیاسی در هائیتی است