.: اخبار VGP:. | ویتنام تلاش می کند تا از قحطی در اتیوپی جلوگیری کند