.: اخبار VGP:. | ویتنام به شدت نگران وقایع اخیر در بیت المقدس شرقی است