.: اخبار VGP:. | ویتنام از کشورها می خواهد که پیشنهاد صلح یمن به رهبری سازمان ملل را بپذیرند