.: اخبار VGP:. | ویتنام از کشورهای در مالی می خواهد که خویشتنداری کرده و اختلافات را از طریق گفتگو و مشورت حل کنند