.: اخبار VGP:. | ویتنام از مبارزه با گسترش و خلع سلاح سلاح های کشتار جمعی حمایت می کند