.: اخبار VGP:. | ویتنام از طرفهای قبرس می خواهد تا تنش ها را تشدید نکنند