.: اخبار VGP:. | ویتنام از شورای امنیت می خواهد تا با کاهش فاصله بین کشورها ، دسترسی عادلانه و قابل دسترس به واکسن ها را ارتقا دهد