.: اخبار VGP:. | ویتنام از شورای امنیت برای داشتن صدای واحد در مورد مسئله اسرائیل و فلسطین حمایت می کند