.: اخبار VGP:. | ویتنام از جامعه جهانی خواسته است تا برای جلوگیری از قحطی در یمن اقدام کند