.: اخبار VGP:. | ویتنام از انتخابات آزاد و عادلانه در عراق حمایت می کند