.: اخبار VGP:. | ویتنام از احزاب در سوریه خواسته است گفتگو را برای پیشبرد راه حل سیاسی بلند مدت افزایش دهند