.: اخبار VGP:. | ویتنام از آشتی و توسعه اقتصادی در بوسنی و هرزگوین حمایت می کند