.: اخبار VGP:. | ویتنام آماده همکاری با جامعه جهانی برای جهانی بهتر و با ثبات تر است