.: اخبار VGP:. | ویتنام ، اندونزی بر نقش همکاری منطقه ای در حفظ صلح و امنیت در آفریقای مرکزی تأکید دارند