.: اخبار VGP:. | وزرای خارجه G7 برای اولین بار پس از 2 سال 2 به صورت چهره به چهره ملاقات می کنند