.: اخبار VGP:. | هند مرگ و میرهای جدید بالایی را ثبت کرده است