.: اخبار VGP:. | هند: این اپیدمی در حال افزایش فقر است