.: اخبار VGP:. | هفت کشور اول اروپایی که “گذرنامه واکسن” صادر کردند