.: اخبار VGP:. | هشدار در مورد افزایش 9 میلیون کودک به دلیل اثرات COVID-19