.: اخبار VGP:. | نوع ویروس در هند “باعث نگرانی جهانی می شود”