.: اخبار VGP:. | “نور امید” در مبارزه با همه گیری جهانی