.: اخبار VGP:. | نماینده UNDP: ویتنام با موفقیت به هدف دوگانه دست یافت