.: اخبار VGP:. | موارد جدید COVID-19 ظهور کرده است که چین شهر گوانگژو را تا حدی مسدود کرده است