.: اخبار VGP:. | مدارا ، احترام و حمایت متقابل به کشورها کمک می کند تا از چالش ها عبور کنند