.: اخبار VGP:. | محاصره مجدد ملی آفریقای جنوبی توسط COVID-19