.: اخبار VGP:. | مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای را برای پایان دادن به تحریم اقتصادی کوبا تصویب کرد