.: اخبار VGP:. | مبارزه با COVID-19 به دلیل نوع دلتا “داغ تر” است