.: اخبار VGP:. | فیلیپین: پوشیدن ماسک به روش اشتباه می تواند منجر به دستگیری شود