.: اخبار VGP:. | فیلیپین در حال محاصره منطقه پایتخت است