.: اخبار VGP:. | شورای امنیت سازمان ملل وضعیت سد بزرگ رنسانس اتیوپی را مورد بحث قرار داد