.: اخبار VGP:. | شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله مرگبار در بورکینافاسو را محکوم کرد