.: اخبار VGP:. | شورای امنیت در حال بحث در مورد حمایت از غیرنظامیان در درگیری های مسلحانه است