.: اخبار VGP:. | شورای امنیت به طور دوره ای وضعیت افغانستان را مورد بحث قرار می دهد