.: اخبار VGP:. | شورای امنیت بطور دوره ای در مورد اوضاع آفریقای مرکزی و سوریه تشکیل جلسه می دهد