.: اخبار VGP:. | شورای امنیت برای اسرائیل و فلسطین جلسه اضطراری برگزار می کند