.: اخبار VGP:. | سیگنال مثبتی برای چشم انداز اقتصاد جهانی