.: اخبار VGP:. | سویه دلتا نتایج ضد اپیدمی را در بسیاری از کشورها “تمیز” می کند