.: اخبار VGP:. | سنگاپور و ویتنام: همکاری نزدیک برای تقویت پس از همه گیری