.: اخبار VGP:. | سنگاپور دوره قرنطینه اجباری را برای بازدید کنندگان افزایش می دهد