.: اخبار VGP:. | سنگاپور: تعداد موارد COVID-19 در جامعه پس از ماه ها به یک رکورد بالا رسیده است