.: اخبار VGP:. | سنگاپور استراتژی واکسیناسیون خود را تنظیم می کند