.: اخبار VGP:. | سقوط هواپیمای نظامی در فیلیپین: تعداد کشته ها رو به افزایش است